Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Pályázati felhívások /

Kiegészítő Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak programországban megvalósuló képzési célú mobilitására (STT) a 2021/2022-es tanévben

A Sapientia EMTE kiegészítő pályázatot hirdet programországban megvalósuló képzési célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2021/2022-es tanévben azon felsőoktatási munkatársaknak, akik 2020-ban nem pályáztak.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása az EMTE felsőoktatási munkatársai számára képzési célú mobilitás (STT) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programja keretén belül. A képzési tevékenység támogatott formái: képzési célú eseményen való részvétel a fogadó intézményben (pl. továbbképző, tanfolyam, Erasmus+ nemzetközi hét, kivéve kutatás és konferencia-részvétel), szakmai látogatás, részvétel közvetlen munkahelyi megfigyelésen, szakmai képzés. Oktatók esetében az EMTE elsősorban az oktatási mobilitást támogatja, amely tartalmazhat pedagógiai és tanterv-fejlesztési készségek fejlesztését célzó képzési összetevőt is.
Képzési célú mobilitás folytatható:
– az Európai Unió országainak és más programországoknak olyan felsőoktatási intézményeiben, amelyekkel erre vonatkozó Erasmus+ intézményközi megállapodása van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista kari bontásban az I. sz. mellékletben, bármelyik szervezeti egységből lehet jelentkezni bármelyik kar által szerződött helyre, de túljelentkezés esetén előnyben lesz a szerződő kar munkatársa);
– adott programország egyéb munkaerő-piaci vagy az oktatás, képzés terén tevékenykedő állami vagy magánintézményében (pl. vállalkozás, közintézmény, kereskedelmi kamara, non-profit szervezet, alapítvány, egyesület, kutatóintézet, oktatási központ, könyvtár, pályaválasztási tanácsadó szerv).
A képzési mobilitás hozzájárul a munkatársak személyes és szakmai fejlődéséhez, gyakorlati tudásuk fejlesztéséhez, lehetőséget nyújt továbbképzésre, tapasztalatcserére, bevált gyakorlatok átvételére, hallgatók szakmai gyakorlatának előkészítésére, elősegíti az intézményi együttműködést és erősíti a gazdasági szférával kialakított kapcsolatokat.

Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azok pályázhatnak, akiknek nincsen 2020-ban benyújtott nyertes Erasmus+ mobilitási pályázatuk!
A mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz feltételezi a kiutazást a fogadó országba.


II. Ösztöndíj: A munkatársak a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban munkatársak képzésére vonatkozó intézményközi szerződésünk van):
– Dánia, Írország: 180 EUR/nap;
– Ciprus, Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 160 EUR/nap;
– Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szerbia, Szlovákia, Törökország: 140 EUR/nap.
Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő és a fogadó intézmény közötti egyirányú útnak az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral mért távolsága alapján kerül kiszámításra: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.
Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa: jelen pályázat keretében 2021. november 15. és 2022. augusztus 31. között megvalósuló képzési mobilitásra lehet pályázni.

A képzési mobilitás érvényességének feltétele a személyes jelenlét a fogadó országban, intézményben.
A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

IV. A pályázás feltételei:
1. Erasmus+ képzési mobilitásra pályázatot nyújthat be:
– a Sapientia EMTE román állampolgárságú, vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező, főállású (azaz határozatlan időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott oktatási kisegítő munkatársa („personal didactic auxiliar”) vagy gazdasági-adminisztratív munkatársa („personal administrativ”); kivételesen indokolt esetben a szervezeti egységek vezetői egyénenként dönthetnek egyes egyéb kisegítő munkaköröket („personal de întreţinere şi operaţional”) betöltő munkatársak pályázatának befogadásáról;
– a Sapientia EMTE főállású oktatói, akik a fogadó intézményben adminisztratív munkájukkal kapcsolatos képzésen vennének részt (adott tanévben csak akkor vehetnek részt képzési mobilitáson, hogyha nem vesznek részt oktatási mobilitáson).
Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottal köthető.
2. Kizárólag az pályázhat, akinek nincsen 2020-ban benyújtott nyertes Erasmus+ mobilitási pályázata.
3. A pályázónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.
4. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó munkakörével. A képzési mobilitás célja kizárólag a saját munkakörrel kapcsolatos továbbképzési tevékenység lehet, az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
5. A képzési célú mobilitás időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni az intézményközi szerződésekben előírt időtartamokat is. A mobilitás keretében megélhetési támogatás kizárólag a fogadó országban munkanapnak minősülő napokra adható. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.
6. Jelen felhívás keretében nem lehet pályázatot benyújtani Romániában vagy a pályázó állandó lakhelye szerinti országban megvalósuló képzési tevékenységre.

V. Pályázati dokumentumok
A pályázatok beküldése a kari Erasmus+ koordinátor e-mail címére (központi szervezeti egységek munkatársai esetén az intézményi Erasmus+ koordinátor e-mail címére) küldött e-mailben történik, jól olvasható, A4-es méretű .pdf formátumú dokumentumok révén.
Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a pályázat típusát (STT képzési mobilitás pályázat), ugyanakkor a pályázati dossziéhoz tartozó összes dokumentumot kérjük egyazon e-mail keretében beküldeni.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap (II. sz. melléklet).

A pályázati űrlapot pdf-ben várjuk, az aláírások rendje a következő:
– a pályázó aláírásának rajta kell lennie a beküldött űrlapon, hogyha ez nem oldható meg, akkor a pályázatot kísérő e-mailbe (nem külön csatolmányként!) a következő nyilatkozatot kérjük beírni: „Nyilatkozat / Alulírott ……. (vezetéknév, keresztnév a személyazonossági igazolvány szerint), személyi szám ……, saját felelősségemre kijelentem, hogy a mellékelt pályázati űrlapon szolgáltatott adatok a valósággal megegyezőek. / Helység, dátum: ………… / Név: …………”Nem fogadunk el csatolmányként beküldött aláírási nyilatkozatot!
– a karokon dolgozó munkatársak esetében: a dékán aláírásának nem kell rajta lennie a beküldött űrlapon, a pályázás dékán általi jóváhagyását a kari Erasmus+ koordinátor fogja igényelni, és csak az a pályázat kerül befogadásra, amelyet a dékán jóváhagyott;
– a központi szervezeti egységek munkatársai (Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, Kutatásszervezési Osztály) esetében: a közvetlen felettes aláírásának nem kell rajta lennie a beküldött űrlapon, jóváhagyását e-mailben kell igényelnie a pályázónak, és válaszát továbbítani szükséges a pályázati anyaggal együtt az intézményi Erasmus+ koordinátornakcsak az a pályázat kerül befogadásra, amelyet az illetékes felettes jóváhagyott.

Kérjük a pályázókat, hogy nyertes pályázat esetén személyesen is írják alá a pályázati űrlapot az illetékes Erasmus+ koordinátornál (nem kell kinyomtatva hozni!). Az eredetiben aláírt pályázati űrlap feltétele lesz a támogatási szerződés megkötésének.

2. Angol nyelven kitöltött Mobility Agreement – Staff Mobility for Training típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, III. sz. melléklet). Pályázati fázisban az aláírások nem szükségesek.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:
I. sz. melléklet: az EMTE intézményközi szerződéseinek listája kari bontásban (STT mobilitásokra vonatkozóan)
II. sz. melléklet: Pályázati űrlap 2021/2022 (KA103, STT)
III. sz. melléklet: Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (STT munkaterv)

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. A hiányzó iratok pótlására a felszólítás kiküldését követő 2 munkanapon belül van lehetőség.

VI. Bírálati szempontrendszer:
Az elbírálás során az alábbiakat vesszük figyelembe:
– munkaterv;
– részvétel Erasmus+ tevékenységek vagy más nemzetközi tevékenységek szervezésében (pl. tanácsadás incoming/outgoing diákoknak/tanároknak, az Erasmus+ programmal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés stb.);
– elkötelezettség, megbízhatóság;
– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.
Túljelentkezés esetén előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus+ ösztöndíjban, illetve akinek csak korlátozott lehetőségei vannak más szakmai kiutazásra.

VII. A pályázatok beküldésének időszaka: 2021. szeptember 30. csütörtöktől 2021. október 14. csütörtök déli 12 óráig.

Jelentkezni az illetékes Erasmus+ koordinátor e-mail címére küldött dossziéval lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia, borshortenzia@uni.sapientia.ro
Kolozsvári Kar: Zöld Zsuzsa, kv.erasmus@kv.sapientia.ro
Marosvásárhelyi Kar: Kovács Zsuzsa, sapierasmus@ms.sapientia.ro
Központi szervezeti egységek: Páll Zita, erasmus@sapientia.ro.

Kolozsvár, 2021. szeptember 29.