Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Pályázati felhívások /

Kiegészítő Erasmus+ pályázati felhívás programországban megvalósuló oktatási célú mobilitásra (STA) a 2021/2022-es tanévben (KA103)

A Sapientia EMTE kiegészítő pályázatot hirdet oktatási célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2021/2022-es tanévben azoknak, akik 2020-ban nem pályáztak.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási célú mobilitás (oktatási tevékenység) megvalósítására külföldi felsőoktatási intézményben, az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül. Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést. A program keretében az Európai Unió országainak vagy más programországnak olyan felsőoktatási intézményeiben lehet oktatási tevékenységet folytatni, amelyekkel az érvényes Erasmus+ intézményközi megállapodása van egyetemünknek adott oktatási szakterületre a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista kari bontásban az I. sz. mellékletben).

Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon oktatók pályázhatnak, akiknek nincsen 2020-ban benyújtott nyertes Erasmus+ mobilitási pályázatuk!
A mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz feltételezi a kiutazást a fogadó országba, itthonról teljesített online oktatás esetén a résztvevő nem jogosult Erasmus+ ösztöndíjra.


II. Ösztöndíj: Az oktatók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban intézményközi szerződésünk van):
– Dánia, Írország, Svédország: 180 EUR/nap;
– Ciprus, Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 160 EUR/nap;
– Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szerbia, Szlovákia, Törökország: 140 EUR/nap.
Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő és a fogadó intézmény közötti egyirányú útnak az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral mért távolsága alapján kerül kiszámításra: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.
Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. Az oktatási célú mobilitás megvalósítása:

1. A mobilitás megvalósításának periódusa: jelen pályázat keretében 2021. november 15. és 2022. augusztus 31. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni.

Oktatási mobilitás keretében megélhetési támogatás csak a fogadó intézmény oktatási időszakában, a fogadó országban munkanapnak minősülő napokra adható. A fogadó intézmény vakációs periódusaiban vagy a fogadó ország munkaszüneti- és szabadnapjain teljesített mobilitási napok csak zero grantos-ak lehetnek, kivéve, hogyha a meghívóban expliciten feltüntetésre kerül az ilyen napokon történő munkavégzés.
Minden nyertes pályázónak egyéni felelőssége idejében tájékozódni afelől, hogy melyek a fogadó intézményben a tényleges oktatási napok.
Az oktatási mobilitás érvényességének feltétele a személyes jelenlét a fogadó országban, intézményben.

2. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

3. Az oktatási mobilitás lehet egyszerű vagy kombinált jellegű.
Egyszerű oktatási mobilitás esetén:
– az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatás lehet;
– időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a tevékenység minimum 8 tanítási óra.
Kombinált oktatási mobilitás esetén:
– a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység mellett a mobilitás célja a pedagógiai és tanterv-fejlesztési készségek („pedagogical and curriculum design skills”) fejlesztésére irányuló képzés is, ezt be kell jelölni és a képzési tervet felvázolni a Mobility Agreementben;
– időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a tevékenység a készségfejlesztési képzés mellett minimum 4 tanítási óra.

IV. A pályázás feltételei:

1. Erasmus+ oktatási mobilitásra pályázatot nyújthat be a Sapientia EMTE román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező főállású (azaz határozatlan időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatója. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
2. Kizárólag azon oktató pályázhat, akinek nincsen 2020-ban benyújtott nyertes Erasmus+ mobilitási pályázata.
3. A pályázó oktatónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.
4. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó szakterületével (l. még fentebb III. 3.). Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
5. Az oktató saját tudományterületére kötött intézményközi szerződések által biztosított helyekre lehet pályázni. Azon oktatók esetében, akik olyan mobilitásra pályáznak, amelyre az EMTE-nek nincs Erasmus+ intézményközi szerződése (az adott intézménnyel és/vagy az adott szakterületre), azzal a feltétellel hagyható jóvá a pályázat, hogy az érintett oktató közbenjárásával a mobilitás megkezdése előtt létrejön a szükséges megállapodás.
6. A megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni az intézményközi szerződésekben rögzített időtartamokat. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.
7. Jelen felhívás keretében nem lehet pályázatot benyújtani Romániában vagy az oktató állandó lakhelye szerinti országban megvalósuló oktatási tevékenységre.

V. Pályázati dokumentumok:

A pályázatok beküldése a kari Erasmus+ koordinátor e-mail címére küldött e-mailben történik, jól olvasható, A4-es méretű .pdf formátumú dokumentumok révén.
Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a pályázat típusát (STA oktatási mobilitás pályázat), ugyanakkor a pályázati dossziéhoz tartozó összes dokumentumot kérjük egyazon e-mail keretében beküldeni.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap (II. sz. melléklet).

A pályázati űrlapot pdf-ben várjuk, az aláírások rendje a következő:

 pályázó aláírásának rajta kell lennie a beküldött űrlapon, hogyha ez nem oldható meg, akkor a pályázatot kísérő e-mailbe (nem külön csatolmányként!) a következő nyilatkozatot kérjük beírni: „Nyilatkozat / Alulírott ……. (vezetéknév, keresztnév a személyazonossági igazolvány szerint), személyi szám ……, saját felelősségemre kijelentem, hogy a mellékelt pályázati űrlapon szolgáltatott adatok a valósággal megegyezőek. / Helység, dátum: ………… / Név: …………”Nem fogadunk el csatolmányként beküldött aláírási nyilatkozatot!
– a tanszékvezető aláírásának nem kell rajta lennie a beküldött űrlapon, jóváhagyását e-mailben kell igényelnie a pályázónak, és válaszát továbbítani szükséges a pályázati anyaggal együtt a kari Erasmus+ koordinátornak; tanszékvezetői jóváhagyás nélküli pályázatot nem fogadunk el;
– a dékán aláírásának nem kell rajta lennie a beküldött űrlapon, a pályázás dékán általi jóváhagyását a kari Erasmus+ koordinátor fogja igényelni, és csak az a pályázat kerül befogadásra, amelyet a dékán jóváhagyott.

Kérjük a pályázókat, hogy nyertes pályázat esetén személyesen is írják alá a pályázati űrlapot az illetékes Erasmus+ koordinátornál (nem kell kinyomtatva hozni!). Az eredetiben aláírt pályázati űrlap feltétele lesz a támogatási szerződés megkötésének.

2Angol nyelven kitöltött Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, III. sz. melléklet). Pályázati fázisban az aláírások nem szükségesek.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:
I. sz. melléklet: az EMTE intézményközi szerződéseinek listája kari bontásban (STA mobilitásokra vonatkozóan)
II. sz. melléklet: Pályázati űrlap 2021/2022 (KA103, STA)
III. sz. melléklet: Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching (STA munkaterv)

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. A hiányzó iratok pótlására a felszólítás kiküldését követő 2 munkanapon belül van lehetőség.

VI. Bírálati szempontrendszer:
Az elbírálás során az alábbiakat vesszük figyelembe:
– munkaterv;
– részvétel az Erasmus+ programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus+ tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.
Túljelentkezés esetén előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus+ ösztöndíjban, nem egyetemi vezető (tanszékvezetői vagy ennél magasabb beosztásban), illetve olyan vezető, aki aktívan részt vesz az Erasmus+ programok lebonyolításában.

VII. A pályázatok beküldésének időszaka: 2021. szeptember 30. csütörtöktől 2021. október 14. csütörtök déli 12 óráig.

Jelentkezni az illetékes kari Erasmus+ koordinátor e-mail címére küldött dossziéval lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia, borshortenzia@uni.sapientia.ro
Kolozsvári Kar: Zöld Zsuzsa, kv.erasmus@kv.sapientia.ro
Marosvásárhelyi Kar: Kovács Zsuzsánna, sapierasmus@ms.sapientia.ro.

Kolozsvár, 2021. szeptember 29.