Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hallgatóknak / Hallgatói tájékoztató /

Általános információk az egyetemről

Itt az Egyetemről olvashatsz bővebb információkat.

Röviden az Egyetemről

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 2001 óta van jelen a romániai felsőoktatási intézmények között. Létrejöttét a magyar állam támogatása tette lehetővé. A Sapientia EMTE három helyszínen működik - Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Jelenleg közel 2100 diák tanul az egyetemen mintegy 300 hazai oktató és külföldi vendégtanár irányításával.

Minőségre törő, versenyképes, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő egyetem, amelynek célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemi oklevél megszerzése után itt-hon és az európai közösség bármely országában megállják a helyüket.

Az Egyetem szervezeti felépítése

Az egyetem központi hivatalai - a Rektori Hivatal, a Gazdasági Főigazgatóság, illetve az egyetemet fenntartó Sapientia Alapítvány - Kolozsváron működnek. A csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karon jelenleg hét szak működik: az Agrár- és élelmiszeripari gazdaság, az Általános közgazdaság, a Könyvelés és gazdálkodási informatika, a Marketing, a Román nyelv és irodalom–angol nyelv és irodalom, a Statisztika és gazdasági előrejelzés, valamint a Világ- és összehasonlító irodalom–angol nyelv és irodalom szak.

Az ugyancsak Csíkszeredában működő Műszaki és Társadalomtudományok Karon a Szociológia, a Kommunikáció és PR szakok mellett az Ipari biotechnológia, a Közélelmezési és agroturisztikai mérnök-menedzser, az Élelmiszeripari mérnök és a Környezetmérnöki képzés folyik.

A kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kar keretében a Környezet-tudomány, a Jog, a Filmművészet, fotóművészet, média szak, valamint a Nemzetközi kap-csolatok és európai tanulmányok szak működik.

Marosvásárhelyen, a Műszaki és Humántudományok Karon a Kommunikáció és közkapcsolatok, a Fordító és tolmács, az Informatika, a Mechatronika, a Számítástechnika, az Automatika és alkalmazott informatika, a Kertészmérnöki, a Távközlés, a Számítógépes művelettervezés és gyártásirányítás, valamint az Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szakok működnek.

Az Egyetem jogi helyzete

A jelenleg hatályos 84/1995 számú Tanügyi Törvény kimondja az egyetemek alapítási és működtetési jogát, és lehetővé teszi minden szinten és szakirányban az anyanyelvű oktatást. A Román Országos Akkreditációs Bizottság (CNEAA) 2001-ben hozott döntéseivel kilenc szaknak adott ideiglenes működési engedélyt, illetve megadta az intézmény ideigle-nes működési engedélyét. Ezek a döntések a román kormány 2002. április 25-i, a Hivatalos Közlönyben 2002. május 13-án megjelent, 410. sz. határozatával váltak jogerőssé. Az újabb szakok a 944/2002-es, az 1082/2003-as, illetve a 916/2005-ös kormányhatározattal kap-ták meg az ideiglenes működési engedélyt.

Romániában a felsőoktatási intézmények akkreditációs folyamata kétlépcsős: a taní-tás beindítása az ideiglenes működési engedély megszerzéséhez kötött, az akkreditálást pedig a harmadik kifutó évfolyam végzése után kell kezdeményezni. A Sapientia EMTE 2001 óta a román törvények értelmében ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az egyetem felvételit szervezzen, szakokat indítson, oktatási és kutatási tevékenységet folytasson. Míg egy szak akkreditációs folyamata legkevesebb 7 év, míg az Egyetem végleges akkreditációjáig az itt végzett diákok más, államilag akkreditált egyetemen államvizsgáznak.
Az intézmény akkreditációs felmérését 2009 júniusában kérvényezte az egyetem. A felmérési eljárás lebonyolítása nyomán született pozitív szakvéleményezés eredményeként az ARACIS 2010. július 22-én döntött az intézményi akkreditáció jóváhagyásáról. E szakmai döntés után válik lehetővé az akkreditált egyetem törvény általi létrehozása, amelyhez első lépésben a román kormány határozata, majd parlamenti döntés szükséges.

Csatlakozás a bolognai folyamathoz

A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja. E folyamat eredményeképpen a Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok felsőoktatási rendszerei egy nagy európai rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség részeivé válnak (2010-ig).
A tagországok felsőoktatási rendszerei közötti átjárhatóság, a képzési programok közötti szabadabb mozgás csak néhány a többciklusú képzés előnyei közül. Az egységessé váló Európában egyre többen készülnek külföldi továbbtanulásra, munkavállalásra. Emiatt szükség van egy olyan egységes rendszerre, amelyben mindenki tudja, hogy az adott okle-vél és végzettség mire jogosít. Az Európai Felsőoktatási Térségben kiadott egyetemi okleveleket elismerik egész Európában. Az oktatás diákorientált és az oktatásszervezés az európai kreditrendszer alapján működik, mely lehetővé teszi a modern oktatási-tanulási módszerek bevezetését és a diákok mobilitását intézményeken belül és között.

Mit jelent a többciklusú képzési rendszer?

Az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozást szolgáló többci-klusú képzés (alap-, mester- és doktori képzés) több választási lehetőséget teremt, ezzel -több időt hagyva a hallgatóknak tanulmányaik során képességeik felismerésére.

Az első képzési szint az alapképzés (Bachelor, BA) mely 6-8 féléves. Fő célja, -hogy lehetővé tegye a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító diploma megszerzé-sét, ezért az alapképzés során a gyakorlati képzés kap nagyobb hangsúlyt. Ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok folytatásához mesterképzési ciklusban.

A második, az alapképzésre épülő ciklus a mesterképzés („Master" fokozat, MA) általában 2-4 féléves, mely specializáltabb végzettséget ad, nagyobb elméleti hangsúllyal. A mesterképzés az előző, alapképzésben elsajátított ismeretek után többirányú szakosodás-ra ad lehetőséget. A többciklusú rendszer előnye, hogy bizonyos szakirányú alapképzés -után nem csak az adott szakterülethez tartozó mesteri szint elvégzését engedi meg. Azaz -pl. a humán alapképzettségűeknek is lehetőségük van a közgazdaságtudomány valamely szakterületén elvégezni a mesterképzést, ha megfelelnek a felvételi követelményeknek.

A mesterképzésnek két lehetséges folytatása van: a munkaerőpiac és a továbbtanu-lás. A harmadik, három éves ciklus a doktori képzés (PhD, illetve DLA-fokozat), amely -a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.

E folyamatot követve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is átalakította képzési kínálatát: a 2005/2006 tanévtől az érvényes kormányhatározatban (1175/2006, illetve 676/2007) meghatározott képzési ágak keretén belül a Sapientia EMTE alapszako-kra szervez felvételit.

Nemzetközi kapcsolatok

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem együttműködési szerződést kötött a Debreceni Egyetemmel, a Budapesti Gazdasági Főiskolával, a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a komáromi Selye János Egyetemmel, a Nyíregyházi Főiskolával, a Kecskeméti Főiskolával, a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, a Veszprémi Pannon Egyetemmel stb.

Az együttműködési kapcsolatrendszer kiépítése lehetőséget biztosít a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen folyó oktatás és tudományos kutatás fejlesztésére, vendégtanár-programok, diákcsere-programok lebonyolítására a társintézmények keretén belül.

A Könyvtár

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minden kara saját kari könyvtárral, olvasóteremmel és internet-hozzáféréssel rendelkezik. A könyvtárállomány folyamatosan -új szakirodalommal, folyóiratokkal bővül. A könyvtárban található könyv- és folyóiratállo-mányon kívül a Sapientia EMTE hálózatához csatlakozott minden számítógépről elérhető -az Elektronikus Információ Szolgáltatás (www.eisz.hu), amelynek keretében a magyar Oktatási Minisztérium hozzáférést biztosít elektronikus információforrásokhoz, elektroni-kus folyóiratokhoz (EBSCO) a felsőoktatási intézmények számára. Az EISZ a világ kb. 20 000 elektronikus tudományos folyóiratának több mint felét lefedi.

Diákélet

A Sapientia EMTE mindhárom helyszínén működik a Hallgatói Önkormányzat (HÖK), amelynek alanyi jogon tagja minden, az Egyetemre beiratkozott diák. A HÖK elsődleges célja a diákok érdekképviselete. A diákokat érintő kérdésekben az egyetem vezetősége -és a diákképviselők közösen döntenek. A HÖK feladatai közé tartozik a diákélet megszerve-zése, különböző rendezvények, például gólyatábor és -bál, diáknapok, bulik, kosárlabda-, és focimérkőzések, filmklub, táncház, társasági tánc, kézműves műhelyek, színjátszó kör, fiatal költők estje, Tudományos Diákköri Konferencia, tanulmányi körök stb. szervezése, diákla-pok működtetése.
A HÖK szolgáltatói tevékenységet is folytat. Információs irodát működtet, ahol a diákok tanácsot kérhetnek a különböző egyetemi problémákkal kapcsolatosan. Lehetőséget teremt a tájékozódáshoz a külföldi ösztöndíjakról, a tanfolyamokról, diákmunkát közvetít, albérletkeresésben nyújt segítséget, diákújságot működtet.

A HÖK-öt pénzügyileg az egyetem támogatja, de ezen kívül egyéb forrásokból is (pályázatok stb.) gazdálkodhat.

Sikeres diákok

A Sapientia EMTE hallgatói komoly sikereket értek el különböző szakmai rendezvé-nyeken. Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákról számos díjjal tértek haza az informatikus, szociálpedagógus, média szakos és közgazdász hallgatók, a legjobb hallgatók a Magyarországon megszervezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is -továbbjutottak, ahol eredményesen szerepeltek és kiváló helyezéseket értek el.

A marosvásárhelyi kommunikáció szakos diákok a Bukarestben évente megszervezendő Országos Kommunikációs Olimpiászon 2005-ben második díjat nyertek, és különösen kimagasló eredménynek számít a csíkszeredai közgazdász hallgatók csapatának eredménye a budapesti Corvinus Egyetemen 2005 márciusában megrendezett VI. Országos Esettanulmány Versenyen, ahol II. helyezést értek el.

A filmművészet, fotóművészet, média szakos hallgatók a Sapientia EMTE által hagyományosan szervezett Filmművészeti Konferencián, de más hazai és nemzetközi filmszemléken is sikeresen szerepelnek. A legutóbbi siker Felméri Cecília végzős hallgatóé, aki a 39. Magyar Filmszemlén Kakukk című kisjátékfilmjével elnyerte az Edupress Oktatási Hírportál és az Országos Diákzsűri által felajánlott Legígéretesebb fiatal tehetség díjat. 2011. szeptember 19-23. között Călăraşiban tizenharmadára megszervezett 7 Arte fesztivál nagydíja szintén Felméri Cecíliáé a Mátyás, Mátyásért, míg Visky Ábel Csobbanása a diákfilmes szekcióban dicséretet kapott.

Az Egyetem vezetői

  • Dr. Dávid László, egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora
    e-mail:ldavid@ms.sapientia.ro
  • Dr. Szép Sándor, egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektorhelyettese
    e-mail: alszep@sapientia.siculorum.ro
  • Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár, a Sapientia EMTE tudományos igazgatója
    e-mail: kasa@ms.sapientia.ro