Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2021/22-es tanév II. félévében

Az Európai Unió Erasmus+ Programjának keretében a Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2021/2022-es tanév második félévében.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.
Jelen pályázati felhívás célja a hallgatók tanulmányi jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2021/2022-es tanév II. félévében, a megpályázható mobilitási időtartam egy egyetemi félév (a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, minimum 3 hónap, ugyanabban a fogadó intézményben). A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt.
Az ösztöndíjas helyek száma nem korlátozott, a megpályázható helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és a jelen felhívás 3. pontjában található linken érhető el.

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

• Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra.
• Az ösztöndíj mértéke a fogadó ország szerint (kizárólag fizikai mobilitás esetén folyósítható):
– Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Törökország: 470 EUR/hónap;
– Ciprus, Franciaország, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália: 520 EUR/hónap.
• A mobilitás félévében kari szociális ösztöndíjra jogosult hallgatókat a mobilitás időszakára havi 200 EUR ösztöndíj-kiegészítés illeti meg kari igazolás és szerződéskiegészítés alapján.
• Fogyatékkal élők (és esetenként kísérőik) számára indokolt esetben lehetőség van kiegészítő támogatásra a reális költségek alapján, a támogatási kérelmek elbírálása a bukaresti országos ügynökség hatásköre, nyertes pályázat esetén kérjük az értesítés kézhezvétele után azonnal jelezni az igénylést a kari Erasmus+ koordinátornál.

3. Pályázati feltételek

• Nem pályázhat második féléves tanulmányi mobilitásra az, aki:
          • a 2021/2022-es tanévben végzős;
          • a 2021/2022-es tanévben újra beiratkozott hallgató;
          • kiegészítő éves hallgató;
          • korábbi, azonos ciklusban megvalósított Erasmus+ mobilitása alatt nem teljesítette az előírt kreditszámot vagy valamely más szerződéses kötelezettségét (kivéve, hogyha vis maior okokból nem teljesülhettek a szerződésben vállaltak).
• Hogyha a hallgató párhuzamosan több szakra van beiratkozva, akkor mindegyik szakhoz kötődően pályázhat, de csak az egyik szakhoz kötődően nyerhet el mobilitási támogatást.
• A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:
           • aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel (vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint), valamint teljesíti a pályázat részvételi feltételeit, illetve alapképzésben részt vevő hallgatók esetében van legalább két befejezett féléve;
           • román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
           • legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen az oktatás folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben az oktatás nyelve nem a magyar);
           • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
           • vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetenciák felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;
           • nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalán, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen;
           • eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeknek.
• Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot* a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grantos mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.
• A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni.
• Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki a tervezett kiutazása félévét megelőző két félévben (elsőéves mesteris hallgató esetében: egy félévben) nem teljesített legalább 20 kreditet félévenként a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően Erasmus+ ösztöndíjat ítéltek meg számára.
• Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti.
• Azon partneregyetemeken megvalósuló tanulmányi mobilitásra lehet pályázni, amelyekkel egyetemünknek intézményközi megállapodása van a hallgató szakja szerinti tudományterületre vonatkozóan. A második félévre megpályázható helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és itt érhető el.

4. A pályázat beküldésének módja

• A pályázáshoz szükséges dokumentumok beküldése kizárólag a kari Erasmus+ koordinátor címére küldött e-mailben lehetséges, kérjük, hogy a csatolmányok jól olvasható, lehetőség szerint A4-es méretű PDF formátumú dokumentumok legyenek.
• Adott pályázati dossziéhoz tartozó összes dokumentumot kérjük egyazon e-mail keretében beküldeni, a tárgyban feltüntetve az Erasmus+ pályázat kifejezést.
• A pályázati űrlapot és a kétnyelvű Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról (Declaraţie mobilitate Erasmus+) iratot PDF-ben várjuk, a pályázó aláírásával ellátva. Hogyha a pályázó aláírásának elhelyezése nem oldható meg, akkor a pályázatot beküldő e-mailbe (nem külön csatolmányként!) a következő aláírási nyilatkozatot kérjük beírni: „Nyilatkozat / Alulírott ……. (vezetéknév, keresztnév), személyi szám ……, saját felelősségemre kijelentem, hogy a mellékelt pályázati űrlapon és kétnyelvű mobilitási nyilatkozatban szolgáltatott adatok a valósággal megegyezőek. / Helység, dátum: ………… / Név: …………” Nem fogadunk el csatolmányként beküldött aláírási nyilatkozatot!
• A pályázati űrlapra és kétnyelvű nyilatkozatra szükséges a pályázó eredeti aláírása, ezért minden pályázót kérünk, hogy utólagos időpontegyeztetés alapján, még a támogatási szerződés megkötése előtt személyesen is írja alá a beküldött iratokat a kari Erasmus+ koordinátornál (nem kell kinyomtatva hozni).

5. A pályázati e-mailhez csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A formanyomtatvány letölthető innen. Kézzel vagy elektronikusan kitöltve, PDF formátumban szükséges beküldeni, aláírással vagy aláírási nyilatkozattal ellátva (jelen felhívás 4. pontja szerint). Kizárólag ez a pályázati űrlap használható. A szakkoordinátortól a pályázás jóváhagyását és az űrlap aláírását nem a pályázónak kell kérnie, hanem azokat a kari Erasmus+ koordinátor igényeli.
2. Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról (Declaraţie mobilitate Erasmus+). A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, PDF formátumban kérjük beküldeni, aláírással vagy aláírási nyilatkozattal ellátva (jelen felhívás 4. pontja szerint). Kizárólag ez a formanyomtatvány használható.
3. Érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is (Certificat de înregistrare).
4Curriculum Vitae – Europass modell szerint, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=hu). PDF formátumban kérjük beküldeni, aláírás nélkül is elfogadjuk.
5Motivációs levél – max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja. PDF formátumban kérjük beküldeni, aláírás nélkül is elfogadjuk.
6Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve, hogyha a magyar a mobilitás oktatási nyelve). PDF formátumban kérjük beküldeni.
7opcionálisEgyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
8opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus+ tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

Aláírás vagy aláírási nyilatkozat hiánya, adatok hiánya, nem a jelen felhíváshoz csatolt nyomtatványok használata, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. A hiányzó iratok pótlására a felszólítás kiküldését követő 2 munkanapon belül van lehetőség.

A helyek elfoglalása a pályázatra kapott pontszámok csökkenő sorrendjében történik, viszont adott helyre történő túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását.

A pályázatok 2021. október 8. péntek déli 12:00 óráig küldhetők be a kari Erasmus+ koordinátor e-mail címére:

• Csíkszeredai Kar (Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești, Miercurea Ciuc):
Bors Hortenzia, borshortenzia@uni.sapientia.ro

• Kolozsvári Kar (Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca):
Zöld Zsuzsa, kv.erasmus@kv.sapientia.ro

• Marosvásárhelyi Kar (Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Târgu Mureș):
Kovács Zsuzsánna, sapierasmus@ms.sapientia.ro

*Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.